Cultuur

Eene ontmoeting

H van Eeckenrode | Categorie: Cultuur, Historisch, Overig
 

 

“Zeg eens, wat komt gij hier doen? “ riep ik tot twee jonge inlandschen, die mijn tuin binnentraden, uit beleefdheid zooveel mogelijk terzijde het hek volgend. De oudste telde ongeveer achttien jaren en droeg een jong kind op den arm, de jongste was zestien en ongehuwd hetgeen ik opmerkte uit kleeding en versierselen. Op mijn onverwachte vraag stonden zij stil en zagen mij verschrikt aan, zij naderden evenwel en hurkten voor mij neer. De oudste nam het woord: “Mijnheer, wij zijn vriendinnen van Saripa, uwe kokki en komen haar een bezoek brengen.”  Met welgevallen beschouwde ik beider lief, onschuldig gelaat en zeide : “Ik riep u, wijl gij mij bekend zijt.” “Mijnheer, “ antwoordde de oudste verbaasd, “hoe zoudt gij ons kennen, gij hebt ons nog nimmer gezien of toegesproken!” “Zoo Serindja, meent ge dat? En gij , kleine Serodja , denkt gij evenzoo, gelijk Serindja?” Beide zusters schrikten en zagen mij aan met …

 

Sirdjo

H van Eeckenrode | Categorie: Cultuur, Historisch
 

 

Sirdjo beviel mij voortdurend meer en ik schonk hem telkens groter vertrouwen, hetwelk hij scheen te waarderen en trachtte zich waardig te maken. Hij was ook dapper, hetgeen bleek uit  de volgende voorvallen: Nadat ik enige werkzaamheden had verricht, een paal of twintig van Sinoloog, keerde ik naar de stad terug in het duister, want door allerlei oponthoud werd ik genoodzaakt, later te vertrekken dan ik voornemens was.  Vergezeld van Sirdjo, die een mijner makste paarden bereed, draafde ik snel voort, terwijl de schijn van de fietslantaarns, die wij aan onze zadels hadden bevestigd, ons de verraderlijke  kuilen en modderplassen in den weg reeds op een afstand deed bespeuren. Ongeveer halverwege bleef Sirdjo een ogenblik achter en daar ik ongerust werd en zijn lantaarn niet meer bemerkte, keerde ik terug. Doch Sirdjo kwam reeds aanrijden: hij had zijn lantaarntje uitgedoofd, wijl zijn paard van het licht schrikte en reeds voortdurend …

 

Een Reisgenoot

H van Eeckenrode | Categorie: Cultuur, Historisch, Overig
 

 

Te paard was ik uit Silondoeng vertrokken, teneinde een nieuwen weg te projecteeren en een verslag op te maken over het meest geschikte punt waarop een ijzeren brug kon geslagen worden over den Way-Loempoer. Achter mij volgden Sidin en een achttal koelies, die mijne instrumenten en overige bagage droegen.  De weg voerde door ondoordringbare , maagdelijke wouden: den ganschen dag ontmoette het oog niets dan een verwarde, sombergroene bladermassa en boomstammen omkronkeld met slingerplanten en lianen; terwijl uit het groen ons de duizenderlei geluiden tegenklonken van een veelsoortige tropische dierenwereld.  Tegen den middag bespeurde ik vòor mij een Europeaan, eveneens te paard en gevolgd door een aantal dragers. Ik haalde hem spoedig in en reeds maakte ik mij gereed den hoed af te nemen, om hem te groeten als zijn paard onverwachts achteruitsloeg en mij een gevoeligen schop tegen de dij toebracht.  “Hansje!” riep de Europeaan, “Hansje, lomperd, pas op!” …

 

Eene Vendutie te Silondoeng

H van Eeckenrode | Categorie: Cultuur, Historisch, Overig
 

 

“Boemboemm, boemboemm”dreunt de gong (koper klankbekken) door het stille Silondoeng. Plechtig maakt de omroeper, met luide eentonige stem bekend, dat de inboedel van den heer Karels aspirant controleur, ten huize van genoemden heer Karels, in het openbaar zal worden verkocht. “Boemboemmm!”klinkt weer de gong en talrijke inlanders, mannen vrouwen en kinderen, die hem met belangstelling hebben aangehoord gaan weer den kampong binnen, want inlanders loopen een omroeper niet na door de gehele stad zoals vroeger in Holland gebeurde. Een honderd meter verder herhaalt zich hetzelfde tooneel.Den morgen van de vendutie bezocht mij Burgers: “Van Eeckenrode, dat is iets voor U! Nu kunt gij u alles aanschaffen, wat gij noodig hebt , maar het zal niet goedkoop weggaan, gij begrijpt, hij is een ambtenaar en van invloedrijke familie: Er zal dus flink geboden worden.” Wij begaven ons naar het huis van Karels. Voor den ingang zat deftig de omroeper en sloeg onophoudelijk op …

 

De sombere man

H van Eeckenrode | Categorie: Cultuur, Historisch
 

 

Waarde lezer, indien gij iemand nadert, hem begroet met al de beleefdheid en u aan hem voorstelt met al de hoffelijkheid, die men van u, als beschaafd mensch, kan verwachten, dan zou het zonder twijfel voor u eene hoogst onaangename verrassing zijn, zoo die persoon uw beleefdheid en hoffelijkheid slechts beantwoordde met een verachtelijk stilzwijgen; ja, het zelfs niet de moeite waard rekende, het hoofd naar u op te heffen. Gij staart in zulk geval den man verwonderd aan, gij herhaalt uw vraagen, indien hij bleef volharden in zijn stilzwijgen, dan zou het bloed u naar het hoofd stijgen, gij ziet om u heen of er geene getuigen zijn van uwe vernedering, tot tenslotte uwe verwarring en verlegenheid overgaan in toorn en drift over deze onwaardige behandeling. Iets dergelijks overkwam ook mij. Ik had mij des middags, naar het residentiekantoor begeven, om eenige tekeningen af te halen, en vond er …

 

Ik ben niet aan Indië blijven hangen

Theo Stücken | Categorie: Cultuur, Historisch | Tags: integratie
 

 

“Ik heb me na het behalen van het HBS-diploma beraden op mijn toekomst. Ik wilde verder studeren, heb nog even overwogen in Bandung te gaan studeren, maar mijn vader, leraar aan de SSV HBS en ULO, voorzag dat er voor het gezin geen toekomst in Indonesië zou zijn en vond het beter dat ik in Nederland ging studeren. Mettertijd zou het hele gezin naar Nederland gaan. Zo arriveerde ik in augustus 1956 in Nederland. Ik stapte van de boot en ging dezelfde dag nog naar mijn kamer in Delft. De volgende dag inschrijven aan de universiteiten de andere noodzakelijke dingen doen. “Meedraaien in het circus, anders mis je de boot.” In september van dat jaar begon ik met de studie vliegtuigbouwkunde. Dat is niet goed gegaan, ik realiseerde me dat dit mijn richting niet was. Op advies van de decaan heb ik een psychotechnische test gedaan en heb ik gekozen …